Zdravstveni programi

Odjeli Zdravstveni programi

GDCK Zagreb bavi se podizanjem i unapređenjem zdravstvene kulture pučanstva te sudjeluje u unapređenju zaštite zdravlja.

Brzi pristup

Kontakt

Za više informacija o Zdravstvenim programima kontaktirajte:

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
Ilica 223, 10000 Zagreb
tel: 3778-236
fax: 3770-681
e-mail: info@ckzg.hr

Djelatnosti

Program prevencije i ranog otkrivanja šećerne bolesti

U Republici Hrvatskoj, a naravno i u gradu Zagrebu sve je veći broj osoba oboljelih od šećerne bolesti u dobi od 18 do 65 godina. Šećerna bolest je bolest modernog društva s visokom tendencijom rasta među radno aktivnom populacijom. Vodeći je javnozdravstveni problem zbog troškova liječenja komplikacija te bolesti i troškova naknada za dugotrajna bolovanja. Broj novooboljelih od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj je u stalnom porastu i tako postaje sve veće opterećenje zdravstvu. Danas u Republici Hrvatskoj od šećerne bolesti boluje oko 300. 000 ljudi, a pretpostavka je da više od 42% ljudi ne zna da ima Diabetes mellitus. Zato je bitno otkriti povećane razine šećera u krvi prije razvoja komplikacija.
Rezolucija o šećernoj bolesti usvojena na sjednici Hrvatskog sabora, 17. lipnja 2011.naglašava važnost šećerne bolesti i opterećenje koje ona predstavlja, te se od svih nadležnih institucija, gospodarskih subjekata, medija i udruga zahtijeva aktivnije uključivanje u prevenciju, rano otkrivanje liječenje i rehabilitaciju u okviru njihovih mogućnosti i dostupnih izvora na način koji im omogućava njihova primarna djelatnost.

Cilj provedbe ovog programa je primarna prevencija šećerne bolesti, koja uključuje širenje informacija i znanja o kroničnoj nezaraznoj bolesti, te pronalaženje osoba s oštećenom tolerancijom glukoze kod kojih se još nisu razvile komplikacije, koje zahtjevaju dugoročno, ali i skupo liječenje.

Zbog toga se Crveni križ u suradnji sa Sveučilišnom klinikom za dijabetes Vuk Vrhovac – Kliničke bolnice Merkur u 2010. godini uključio u provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja šećerne bolesti. Program je sukladan sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (Dijabetes Programme), a provodi se u suradnji s Međunarodnom dijabetičkom federacijom. Cilj programa je otkrivanje šećerne bolesti u ranoj fazi, kada komplikacija gotovo i nema, što osigurava učinkovito i uspješno liječenje, a osobama s povišenim šećerom dati informaciju o mogućnosti liječenja i poznavanja vlastite bolesti. Program ranog otkrivanja šećerne bolesti Crveni križ provodi planski, pod nadzorom i po metodologiji vodeće klinike za otkrivanje i liječenje šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj. Da bi se program provodio kvalitetno po pravilima struke obratili smo se za pomoć Sveučilišnoj klinici za dijabetes Vuk Vrhovac i dogovorili suradnju u provedbi ovog izuzetno značajnog programa. Crveni križ preuzeo je zadaću mjerenja količine šećera u krvi kod ciljanih skupina prema uputama i metodologiji Sveučilišne Klinike za dijabetes Vuk Vrhovac – Kliničke bolnice Merkur. Osobe koje nemaju uredan nalaz upućuju se na daljnju dijagnostičku obradu. Crveni križ vodi evidenciju prema metodologiji Klinike i istu dostavlja u Kliniku radi obrade podataka i evaluacije. Sa stručnim timom Klinike dogovoreno je da se program provodi s ciljanim skupinama, a da za početak to budu zaposlenici u odgojno obrazovnim ustanovama radi specifičnosti poslova kojeg obavljaju. Kroz četiri godine provedbe, u program su uključeni djelatnici zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, vrtića, učeničkih domova, centara za socijalnu skrb, ustanova za obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa posebnim potrebama i drugih javnih i državnih poduzeća. Nacionalni Program prevencije šećerne bolesti kontinuirano se provodi u Hrvatskoj na različitim razinama i dio je strateškog planiranja borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti.

Program zdravstvenog prosvjećivanja

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 i 43/09)Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.Jedna od posebnih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti je, prema istoimenom zakonu je i Zdravstveni odgoj osoba.
Po Statutu,GDCK Zagreb bavi se podizanjem i unapređenjem zdravstvene kulture pučanstva te sudjeluje u unapređenju zaštite zdravlja i u tu svrhu osmišljava i provodi preventivne djelatnosti u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja pučanstva i u skladu sa svojim mogućnostima sudjeluje u zdravstvenim i socijalnim nacionalnim programima i organizira zaštitne jedinice.( čl 3 Statuta GDCK Zagreb).Prema mišljenju Gradskog ureda za obrazovanje ,kulturu i šport o Programu zdravstvenog prosvjećivanja za učenike trećih razreda osnovnih škola (KLASA: 602-02/06-01/0058,URBROJ:561-01/8-06-1,ZAGREB, 01.03.2006.

te u skladu sa Kurikulumom za niže razrede osnovne škole“ GDCK Zagreb provodi program Zdravstvenog prosvjećivanja u školi u prirodi za djecu trećih razreda osnovne škole.
Cilj programa i projekata iz područja promicanja zdravlja je unapređivanje zdravlja građana Grada Zagreba stvaranjem potencijala za dobro zdravlje prije nego što se zdravstveni problemi ili ugroženost zdravlja pojave. Promicanje zdravlja u Gradu Zagrebu bit će usmjereno prema cjelokupnom građanstvu i njegovom okolišu, a ne samo skupinama građana izloženim većem riziku obolijevanja.
Aktivnosti iz programa i projekata iz područja promicanja zdravlja provodit će se sljedećim programima i projektima:

1. promicanje zdravlja u okruženju (obitelj, zajednica, vrtić, škole, radna mjesta, mediji);
2. promicanje zdravlja za ciljanu populaciju (djecu i mlade, žene i trudnice, vulnerabilne skupine); Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici,
19. prosinca 2013.,

Program prevencije i ranog otkrivanja bolesti pluća

Drugi najčešći oblik raka koji se pojavljuje među stanovnicima Republike Hrvatske (odmah iza raka debelog crijeva) je rak pluća i dišnog sustava (3056 novo oboljelih u 2012. godini). Muškarci u Hrvatskoj najviše obolijevaju upravo od raka pluća i dišnog sustava (18,51 posto novo oboljelih).
Kronična opstrukcijska bolest pluća (KOPB) značajan je javno zdravstveni problem u svijetu jer je broj oboljelih i
umrlih u porastu.. Od KOPB-a u svijetu boluje više od 600 milijuna ljudi. KOPB je 1990. bio na šestom mjestu uzroka smrti u svijetu, a očekuje se da će do 2020. godine biti treći vodeći uzrok smrti. Danas je KOPB u svijetu, pa i u Hrvatskoj četvrti vodeći uzrok smrti u svijetu nakon koronarne, cerebrovaskularnih, te malignih bolesti.

Važnost primarno preventivnog programa je osvijestiti i utjecati na promjenu stila i načina modernog života, koji nažalost dovodi do sve većeg porasta broja oboljelih od alergija, astme, KOPB, malignoma, TBC-a. Spirometrija i oximetrija su dio sekundarne prevencije neophodne za ranu detekciju nastanka mogućih plućnih i drugih bolesti.
Cilj Programa je primarnom prevencijom educirati i spriječiti nastanak plućnih bolesti, a sekundarnom prevencijom utvrditi trenutni plućni status i na vrijeme detektirati osobe kod kojih je došlo do poremećaja plućnih funkcija.
Program se provodi u suradnji sa Poliklinikom za bolesti dišnog sustava. Autorica programa je dr. Alma Rožman, ravnateljica Poliklinike za bolesti dišnog sustava koja ujedno i povremeno provodi Program.
Program je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: 602-01/10-01/00103, URBROJ: 533-12-10-0006.

Savjetovališta

Hrvatski Crveni križ kao pokret u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnoga odgoja i zalaže se za poštovanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb kao udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi, dio je Hrvatskog Crvenog križa i na području grada Zagreba djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te ima položaj županijskog društva.
Hrvatski Crveni križ navodi se kao jedan od izvršitelja Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06 i NN 156/08).
Prema Strategiji Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca do 2020. godine želi se omogućiti siguran život i bolje zdravlje svakom pojedincu i zajednici.
Prema Statutu, GDCK Zagreb bavi se podizanjem i unapređenjem zdravstvene kulture pučanstva te sudjeluje u unapređenju zaštite zdravlja i u tu svrhu osmišljava i provodi preventivne djelatnosti u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja pučanstva i u skladu sa svojim mogućnostima sudjeluje u zdravstvenim i socijalnim nacionalnim programima i organizira zaštitne jedinice.( čl 3 Statuta GDCK Zagreb).
“Izrazitim rastućim demografskim trendom starenja zagrebačkog i hrvatskog pučanstva, grad Zagreb nimalo ne zaostaje za drugim europskim gradovima zemalja Europske unije. To je osobito vidljivo iz gerontoloških pokazatelja dobne i spolne strukture pučanstva kao i udjela pojedinih dobnih skupina u ukupnom stanovništvu grada Zagreba i Hrvatske.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, u gradu Zagrebu je ukupno 779 145 stanovnika.
Prema evidenciji je 115 980 osoba starijih od 65 godina, 44 143 muškaraca i 71 837 žena, što iznosi 14,89% od ukupnog broja stanovništva u gradu Zagrebu”-stranice grada Zagreba

ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ
U Hrvatskoj je u porastu populacija starije dobi. Istraživanja provedena unutar ambulanti obiteljske medicine pokazala su da je broj oboljelih od kardiovaskularnih bolesti u populaciji starijih od 65 godina izuzetno visok. Kod navedenih bolesti od presudne važnosti je rano otkrivanje bolesti kako bi se smanjio broj komplikacija ateroskleroze i hipertenzije koje svojom težinom umanjuju kvalitetu života, povećavaju smrtnost, a zdravstveni sustav višestruko dodatno opterećuju.
U tu grupu bolesti svrstavamo i inzult, zatajenje srca, te akutni infarkt srca, naravno i sve bolesti perifernih krvnih žila. Najčešće komplikacije koje nastaju kod gerijatrijskih bolesnika nakon prije navedenih bolesti jesu nepokretnost, nestabilnost, nesamostalnost.
Uspješna briga o starijima zasniva se na zajedničkoj suradnji različitih nositelja zdravstvene i socijalne skrbi. Liječnik koji skrbi o zdravlju starijih osoba,treba poznavati brojne specifičnosti organizma starijih osoba,posebnosti bolesnih stanja. Ključna je uloga Zdravstvenih savjetovališta u spriječavanju nastanka i napredovanja uzročnika cirkulacijskih bolesti npr.hipertenzije, hiperglikemije, debljine, pušenja, fizičke neaktivnosti i drugih pokazatelja negativnog zdravstvenog ponašanja.Osnovni medicinski načini za prevenciju su pravovremena dijagnostika i redovito praćenje vrijednosti razine glukoze i kolesterola u krvi, te visine krvnog tlaka i usklađivanje životnih navika u skladu sa tim.U tome mi kao Zdravstveno savjetovalište možemo imati ključnu ulogu.
Nadalje,često pacijenti posjećuju liječnika zbog socijalnih razloga, pa se i u tom djelu brige i zaštite gerijatrijske populacije uključuje navedeno zdravstveno savjetovalište.
GDCK Zagreb kao pravna osoba ima resurse koji strateškim uključivanjem u lanac zdravstvene skrbi o trećoj životnoj dobi mogu osjetno utjecati na prevenciju bolesti i općenito na kvalitetu života.