Socijalna skrb

Odjeli Socijalna skrb

Socijalna skrb je jedna od temeljnih aktivnosti kojom se bavi GDCK Zagreb. Saznajte više o nama.

Brzi pristup

Kontakt

Stručni referent za razvoj usluge pomoći u kući

Nataša Barić
tel: +385 1 55 82 109
tel: +385 1 37 78 236
e-mail: natasa.baric@ckzg.hr

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

Odluka o izmjenama i dopunama

Odluke o socijalnoj skrbi_2014.

Odluke o socijalnoj skrbi_2012.

Zakon o socijalnoj skrbi_NN 157_2013

ZG strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom2011_2015

Djelatnosti

Pomoć u kući

 OPĆENITO

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb usluge pomoći u kući pruža korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u kući utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb te građanima koji uslugu plaćaju sami na temelju ugovora koji sklapaju s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb.
Pomoć u kući može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
– obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

OSTVARIVANJE PRAVA

Ostvarivanje prava na pomoć u kući putem Centra za socijalu skrb

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013), centar za socijalnu skrb pomoć u kući može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe::
– koja nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
– koja nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– koja nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
– ako je na području njezinog prebivališta moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonomi
– ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona.
Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, korisniku koji ispunjava uvjete iz stavka 4. podstavaka 1., 2., 3. i 4. članka 80. priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.
Uredi Centra za socijalnu skrb Zagreb utvrđuju vrstu, opseg i trajanje usluge, a troškove podmiruje nadležno Ministarstvo.
Za ostvarivanje prava na pomoć u kući nadležna je podružnica Centra za socijalnu skrb Zagreb na kojoj osoba ima prebivalište ili boravište.

PODRUŽNICE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

PODRUŽNICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB ADRESA TELEFON
DONJI GRAD Haulikova 6 4577-342
ČRNOMEREC Ulica Joze Martinovića 5 3774-797
DUBRAVA Dubrava 47 2916-980
MAKSIMIR Maksimirska 51 2312-336
GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK Trg hrvatskih velikana 2 4810-497
NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12 6585-511
PEŠĆENICA Zapoljska 1 6100-221
SESVETE Trg D. Domjanića 6 2004-486
SUSEDGRAD Aleja Bologne 2 3454-021
TREŠNJEVKA Vitezićeva 57 3640-035
TRNJE Cvijete Zuzorić 53 6116-686

Ostvarivanje prava na pomoć u kući putem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Pravo na pomoć u kući putem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13).
Pravo na pomoć u kući može ostvariti osoba:
– kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog
oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko
potrebna pomoć i njega druge osobe;
– koja nema mogućnosti da joj pomoć u kući osiguraju roditelj, bračni
drug i djeca;
– koja nema mogućnost da pomoć u kući osigura na temelju ugovora o
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
– kojoj prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 400%
osnovice iz članka 19. ove Odluke;
– koja to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Centra.

Pomoć u kući može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava
živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);
– obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode,
ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih
potrepština);
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i
obavljanju drugih higijenskih potreba);
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Pomoć u kući može iznositi najviše 30 sati mjesečno po korisniku, ovisno o tjelesnom, mentalnom i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, a što se utvrđuje rješenjem o priznavanju prava na pomoć u kući.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoć u kući, prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, pokreće se podnošenjem zahtjeva Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom koji ga rješava.
Podnositelj zahtjeva je dužan, uz zahtjev, uredu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi, prema prebivalištu kako je navedeno u tablici:

 

ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB: ADRESA, PODRUČJE,TELEFON:

Centrala, Nova cesta 1:

 • Centar 61 01 800
 • Črnomerec 61 01 810
 • Dubrava 61 01 810
 • Maksimir 61 01 812
 • Medvešćak 61 01 810
 • Pešćenica 61 01 807
 • Susedgrad 61 06 265
 • Trešnjevka 61 01 813
 • Trnje 61 01 807

PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, 65 85 632

PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 61 01 642

 

Građani koji pravo na pomoć u kući ne mogu ostvariti temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ili Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, mogu s Crvenim križem Zagreb sklopiti ugovor o pružanju usluga pomoći u kući. Ugovorom se utvrđuje obim usluga, cijena i način plaćanja.

Cijena sata usluge pomoći u kući za građane (korisnike) iznosi 47,00 kn.

POMOĆ U PREHRANI

U okviru usluge pomoći u kući Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pruža uslugu pomoći u prehrani koja uključuje dostavu obroka u kuću korisnika.Pomoć u prehrani pruža se korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u prehrani utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb te građanima koji uslugu plaćaju sami temeljem ugovora koji sklapaju s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb.
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN157/2013), centar za socijalnu skrb pomoć u prehrani može odobriti osobi kojoj je taj oblik pomoći potreban, a obuhvaća organiziranje prehrane s dostavom obroka.
Građani koji pravo na pomoć u prehrani ne mogu ostvariti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mogu s Crvenim križem Zagreb sklopiti ugovor o pružanju usluga prehrane s dostavom obroka u kuću. Ugovorom se utvrđuje broj obroka, cijena i način plaćanja.
Cijena ručka iznosi 18,00 kuna, a cijena dostave je 12,00 kuna.

Poludnevni boravak i psihosocijalna podrška

USLUGE

 • poludnevni boravak i
 • psihosocijalna podrška

KORISNICI

 • osobe s lakim i umjerenim intelektualnim oštećenjem iznad 21 godine starosti
 • trenutno uključenih korisnika u Program: 70

CILJEVI

 • psihološko osnaživanje za vršenje osobnih izbora, zastupanje i samozastupanje uz poticanje i uvažavanje sposobnosti i mogućnosti svakog pojedinca
 • omogućavanje što većeg i raznovrsnijeg opsega neposrednog iskustva u različitim područjima života
 • upoznavanje resursa u zajednici, uključivanje u zajednicu i korištenje resursa u zajednici
 • razvijanje radnih navika, brige o sebi i vlastitom zdravlju
 • razvijanje vještina komunikacije osoba s intelektualnim oštećenjem i razvijanje vještina komunikacije prema osobama s intelektualnim oštećenjem
 • informiranje javnosti i rušenje stereotipa i stigmatizacije prema osobama s invaliditetom

LOKACIJE

ČRNOMEREC
Ilica 223
Tel. : 55 82 130; 099/2642162
radionica.crnomerec@ckzg.hr

DUBRAVA
Grižanska 19
Tel. : 29 81 593; 098/429858
radionica.dubrava@ckzg.hr

NOVI ZAGREB
Siget 18 a
Tel. : 65 35 760; 099/2642161
radionica.novizagreb@ckzg.hr

SUSEDGRAD
Bolnička 90
Tel. : 34 51 244; 098/324869
radionica.susedgrad@ckzg.hr

TREŠNJEVKA
Našićka 4
Tel. : 58 00 309; 098/324869
radionica.tresnjevka@ckzg.hr

Projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“

Uvodne naznake

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je tijekom 2015. i 2016. godine provodilo Projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom.“ Nositelj Projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri i suradnici su Centar za socijalnu skrb Zagreb, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Udruga Radio mreža. Projekt je apliciran na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te se financira sredstvima  Ministarstva socijalne politike i mladih.

Provedba Projekta

S obzirom da se u ukupnoj populaciji stanovništva u RH povećao udio osoba starije životne dobi, na različitim se razinama pokušavaju identificirati problemi karakteristični za osobe ove dobne skupine. Jedan od bitnih problema odnosi se na nezadovoljavajuće materijalne prilike u kojima starije osobe žive nemajući novčanih sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Primjerice, prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi samo 39,17% prosječne plaće, a stopa siromaštva među osobama iznad 65 godina starosti je 26%. Međutim te osobe vrlo često imaju imovinu, (primjerice vlasništvo na stanu nastalo otkupom stanarskog prava, vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu i dr.) kojom bi  raspolaganjem  putem pravnih poslova  mogle riješiti pitanje svoje materijalne egzistencije.

Za osobe starije životne dobi posebno su značajni ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju koje uređuje Zakon o obveznim odnosima (čl. 579. – 585. ugovor o doživotnom uzdržavanju i 586. – 589. ugovor o dosmrtnom uzdržavanju). Međutim propisi uređuju i neke druge pravne poslove kojima upravo starije osobe najčešće raspolažu svojom imovinom kao što su sastavljanje oporuke, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života, davanje imovine kao predmet osiguranja tuđeg duga i sl.

Za sklapanje pravnih poslova raspolaganja imovinom nužna su temeljna znanja u pogledu vrste ugovora, njegova sadržaja i učinaka te mogućnosti njegova raskida, kako bi se izbjegli neželjeni rizici i posljedice sklapanja ugovora. Iako sveobuhvatnih podataka o spomenutim pitanjima nema, iskustva partnerskih i suradnih organizacija ukazuju na raširene slučajeve zlouporabe ovih ugovora na štetu osoba treće dobi.

Osobe starije životne dobi najčešće sklapaju ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Predmet ovih ugovora je obveza jedne ugovorne strane – davatelja uzdržavanja uzdržavati primatelja uzdržavanja na način kako je u ugovoru određeno. Bitno je upozoriti na različite mogućnosti davanja uzdržavanja od življenja u zajedničkom domaćinstvu do plaćanja određene novčane svote ili troškova smještaja u dom za starije osobe, pri čemu je važno tu obvezu što preciznije odrediti, jer upravo ova obveza je najčešće predmet sudskih sporova i razlog za raskid ugovora. Za ugovoreno uzdržavanje primatelj uzdržavanja se obvezuje davatelju uzdržavanja dati u vlasništvo dio ili svu svoju imovinu, koja mora biti u ugovoru određeno navedena. Posebno je važno pitanje temeljne razlike između ugovora o doživotnom uzdržavanju od ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, jer prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju vlasništvo na ustupljenoj imovini na davatelja uzdržavanja prelazi u trenutku smrti primatelja uzdržavanja a prema ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju u trenutku sklapanja ugovora. U vezi s tim postavlja se pitanje što je u konkretnoj situaciji najpovoljnije za primatelja uzdržavanja i kako se primatelj uzdržavanja može osigurati od neovlaštenog raspolaganja imovinom koja je predmet ugovora.

Uz pitanja kao što su tko mogu biti ugovaratelji ugovora o doživotnom odnosno dosmrtnom uzdržavanju, u kojem obliku ugovor mora biti sklopljen, koja su prava primatelja uzdržavanja ako davatelj uzdržavanja prije umre, važno je upozoriti na pretpostavke za raskid ugovora i prava koja u vezi s tim imaju davatelj i primatelj uzdržavanja.

Opći cilj predloženog projekta je povećati sigurnost i osnažiti osobe treće dobi širenjem informacija koje će im pomoći da u vlastitom najboljem interesu raspolažu svojom imovinom, te spriječiti da postanu žrtvama zlouporaba u tom smislu, osobito kada je riječ o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Projektom također namjeravamo izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje trajne savjetodavne pomoći osobama treće dobi u poslovima raspolaganja imovinom, te osigurati regionalno ujednačenu dostupnost tih usluga i informacija.

Ovaj će se cilj ostvariti provođenjem sljedećih aktivnosti:

 1. Izrada informativne brošure za osobe koje imaju savjetodavnu ulogu u odnosu na osobe treće dobi, a u pogledu raspolaganja njihovom imovinom. Ova će brošura obuhvaćati informacije o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te o drugim relevantnim oblicima raspolaganja imovinom (npr. nasljeđivanje, darivanje, itd.). Te će informacije biti prezentirane na lako razumljiv način, te sadržavati praktične upute (instrukcije) koje mogu pomoći u odlučivanju o raspolaganju imovinom. Na primjer, za svaki od oblika raspolaganja bit će navedeni elementi na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju, te opisane moguće posljedice. Svi partneri i suradnici će sudjelovati u njenoj izradi, dok će stručni dio obaviti ekspert za područje građanskog prava, kako bi osigurali korisnost i ispravnost informacija za ciljne skupine projekta. Ova će informativna brošura poslužiti i kao osnova za obuku predviđenu u okviru projekta, bit će široko distribuirana korištenjem svih kanala partnera i suradnika u projektu, te trajno dostupna na mrežnim stranicama suradnih organizacija. Predviđamo izradu i distribuciju 2.000 primjeraka.
 2. Izrada informativnog letka za osobe treće dobi. Letak će sadržavati sažetak informacija sadržanih u informativnoj brošuri, i uključivat će ključne točke važne za odlučivanje o raspolaganju imovinom, osobito o sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom izdržavanju. Letak će također sadržavati i popis organizacija i institucija kojima se krajnji korisnici mogu obratiti za pomoć i informacije pri odlučivanju o raspolaganju svojom imovinom. Taj će popis uključivati i organizacije civilnog društva uključene u ovaj projekt, ali i druge organizacije aktivne na regionalnoj osnovi, uključujući i pravnike/ce iz OCD-a registriranih za pružanje besplatne pravne pomoći koji će u okviru ovog projekta biti dodatno obučeni za pružanje savjeta ovoj populaciji. Informativni letak će biti distribuiran korištenjem svih kanala partnera i suradnika u projektu, kako bi najveći mogući broj krajnjih korisnika dobio potrebne informacije. Letak će također biti objavljen na mrežnim stranicama suradnih organizacija. Predviđamo izradu i distribuciju 30.000 primjeraka.
 1. Obuka za osobe koje imaju savjetodavnu i diseminacijsku ulogu u odnosu na osobe treće dobi, kako bi im mogli prenijeti relevantne informacije o načinima raspolaganja imovinom, te o mogućim problemima i ishodima odluka o tome. Jednodnevna obuka će biti provedena na četiri lokacije (Zagreb, Istra, južna Dalmacija, Slavonija), kako bismo osigurali relativno potpunu regionalnu pokrivenost. Obuka će prvenstveno biti namijenjena lokalnim koordinatorima Sindikata umirovljenika Hrvatske njih oko 60, koji su u okviru projekta „Zaustavimo zloupotrebu starijih osoba“ već prošli obuku za trenere i dobili početne informacije o ovoj temi. Predstavnici lokalnih društava Crvenog križa, te zaposlenici centara za socijalnu skrb će također biti obaviješteni o obuci i pozvani na sudjelovanje. Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljeni za produbljeno prenošenje informacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju krajnjim korisnicima, te za njihovo upućivanje organizacijama i institucijama koje im mogu pomoći. Polaznici obuke će također imati ključnu ulogu u distribuciji informacija i materijala širokom krugu krajnjih korisnika.
 1. Obuka za pružatelje besplatne pravne pomoći o pravnim pitanjima povezanima s raspolaganjem imovinom osoba treće dobi. Kako bismo doprinijeli kontinuiranoj dostupnosti primarne pravne pomoći o raspolaganju imovinom osobama treće dobi, a osobito onima slabijeg imovnog stanja, provest ćemo dvodnevnu stručnu obuku za zainteresirane pružatelje besplatne pravne pomoći. Obukom će biti obuhvaćeni građansko-pravni i kazneno-pravni aspekti ovog pitanja, kako bi pravnici udruga registriranih za pružanje besplatne pravne pomoći bili dodatno osposobljeni za davanje potpunog i kompetentnog pravnog savjeta krajnjim korisnicima. Projektni tim će se osobito potruditi ne bi li osigurao ravnomjernu regionalnu zastupljenost davatelja besplatne pravne pomoći. Kontaktni podatci onih davatelja koji su sudjelovali u obuci bit će objavljeni u brošuri i na letku (1 i 2), te će omogućiti trajnu regionalnu dostupnost pravnih savjeta i pomoći krajnjim korisnicima.
 1. Pravno savjetovalište za građane treće dobi održavat će se u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Zagrebu u Sigetu 18a, u kojem se provodi Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“. Sadržajem i aktivnostima navedenog Projekta doprinosi se poboljšanju kvalitete života starijih osoba i prevenciji institucionalizacije te će se savjetodavne aktivnosti informiranja i pružanja pravne pomoći starijim osobama  predviđene ovim projektom  savršeno nadopuniti na ostale  aktivnosti koje se već provode. Navedenim će se  pozitivno utjecati na smanjivanje rizika od socijalne ranjivosti starijih osoba i  doprinijet će se širenju mreže izvaninstitucijskih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici. Jednom mjesečno u trajanju od  dva sata, pravni stručnjaci HPC-a i po potrebi Sindikata umirovljenika Hrvatske će savjetovati korisnike o raspolaganju imovinom, osobito o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Informacije o održavanju savjetovališta bit će prenesene širokom krugu potencijalnih korisnika uz pomoć široke mreže individualnih i institucionalnih kontakata Gradskog društva Crvenog križa Zagreb te preko Centra za socijalnu skrb Zagreb. Izuzetno, u složenijim slučajevima, pojedinim korisnicima elaborirat će se njihov slučaj i nakon održavanja pravnog savjetovališta. Također će se pojedinim korisnicima koji su u sporu, a nemaju odvjetnika, pomoći pri ostvarivanju prava na odvjetničku besplatnu pravnu pomoć.
 1. Radio emisije o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te informiranje putem medija o ovim ugovorima. U okviru projekta će biti izrađena serija od tri dvadesetminutne emisije za osobe treće dobi o raspolaganju imovinom u formatu prikladnom za radijsko emitiranje, od strane po ugovoru angažiranih stručnjaka. U suradnji s neprofitnim medijskim servisom Radio mreža, te će emisije biti distribuirane preko 15 lokalnih radio stanica za koje Radio mreža proizvodi informativne sadržaje. U razvoju sadržaja emisija sudjelovat će sve partnerske i suradničke organizacije, kako bismo osigurali pokrivenost svih važnijih aspekata ove teme, te prikladnost sadržaja krajnjim korisnicima. Ovim će putem sadržaj proizveden u projektu postati dostupan krajnjim korisnicima diljem zemlje, koristeći medij kojeg oni redovito koriste. Potrebno je napomenuti da će projektni partneri i suradnici koristiti svoje postojeće kontakte u medijima ne bi li pitanja kojima se projekt bavi predstavili što široj javnosti (npr. emisija „Treća dob“ na HRT-u, specijalizirani portali, ostale radio i televizijske emisije, tisak i slično).
 1. Završni okrugli stol o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Cilj okruglog stola je trostruk: (a) svratiti pažnju stručne, naročito pravničke, i druge relevantne javnosti na pitanja raspolaganja imovinom osoba treće dobi, osobito na pitanja povezana s ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju; (b) konsolidirati i raspraviti najvažnije lekcije naučene tijekom provedbe projekta; te (c) identificirati potrebne daljnje korake koji bi na održiv, dugoročan, i zadovoljavajući način razriješili temeljne probleme uočene pri razvoju projekta i tijekom njegove provedbe, uključujući i moguću inicijativu za izmjenom relevantnog zakonodavstva. Ciljna publika ove aktivnosti su predstavnici suradnih organizacija, tijela javne vlasti, ostalih organizacija zainteresiranih za pitanja povezana s osobama treće dobi, predstavnici akademskih institucija, te ostala stručna javnost.

Projektni partneri i suradnici će zajednički pratiti, usmjeravati i evaluirati implementaciju projektnih aktivnosti u svojstvu članova i članica Savjetodavnog vijeća projekta, koje će se sastajati svaka dva mjeseca. Projektne aktivnosti provodit će se do rujna 2016. godine.

Iz navedenog opisa Projekta vidljivo je da je ovaj Projekt kroz Pravno savjetovalište koje će se organizirati svaki mjesec idealna nadopuna Projektu „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“, a interes nadležnog Ministarstva i predstavnika Grada Zagreba, ostalih predstavnika institucija i građana koji su bili nazočni na predstavljanju Projekta 23. studenog ove godine u Crvenom križu Zagreb, Siget 18a, potvrđuje da se Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb sa Projektima i aktivnostima koje provodi za starije osobe u Gradu Zagrebu svrstalo u važnog pružatelja usluga u lokalnoj zajednici.

Na predstavljanju Projekta  nazočnibili su:

 • Predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih, Marija Penava Šimac,
 • Voditeljica Službe za stare i nemoćne osobe, osobe s problemima ovisnosti i azilante
 • Romana Galić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom sa suradnicama
 • Leposava Barta, predsjednica Matice umirovljenika Novog Zagreba
 • Ana Tomašković,  novinarka i urednica emisije „Normalan život“ s HTV-a
 • Olga Jelčić, stručnjakinja za građansko pravo, sutkinja Vrhovnog suda u mirovini iz Hrvatskog pravnog centra
 • Ana Paska, koordinatorica Projekta iz Hrvatskog pravnog centra
 • Božena Horvat Alajbegović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb
 • Milan Tomičić, zamjenik predsjednice Sindikata umirovljenika i
 • Ispred domaćina, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, ravnatelj Petar Penava
Projekt „Važno je znati sa 65+“

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb sa projektnim partnerima, Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Sindikatom umirovljenika Hrvatske i Udrugom Radio Mreža  sudjelovalo je u provedbi Projekta „Važno je znati sa 65+“ u vremenu od studenog 2016. do  listopada 2017. godine.

Projekt se provodio u području zaštite starijih osoba od siromaštva i socijalne isključenosti te konkretno od zlouporabe putem ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju i drugih oblika raspolaganja  imovinom.

Cilj Projekta bio je povećati sigurnost i osnažiti starije osobe širenjem informacija i pružanjem podrške, kako bi im se pomoglo da u vlastitom najboljem interesu raspolažu svojom imovinom te da ne postanu žrtvama zlouporabe i zlostavljanja u tom smislu, a osobito kada je riječ o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Tijekom trajanja projektnih aktivnosti starijim osobama bili su dostupni anketni upitnici koje su projektni partneri i suradnici distribuirali svojim korisnicima i starijim osobama te im omogućili da anketne upitnike ispunjavaju i putem mrežnih stranica partnera i suradničkih i drugih zainteresiranih organizacija.

Obrađeni su podaci od 240 ispitanika koji su bili dio ciljne populacije (starije osobe od 65 godina koje žive u Republici Hrvatskoj).

Rezultate ankete možete pogledati ovdje

Zajedničke preporuke partnera i suradnika izrađene u sklopu Projekta „Važno je znati sa 65+“ za daljnji razvoj politika za zaštitu osoba starije dobi od siromaštva i socijalne isključenosti u odnosu na zlouporabe i zlostavljanja pri raspolaganju imovinom možete pogledati ovdje

  Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“

  Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih

  dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“

   

  Uvod

  Od lipnja 2014. godine Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u prostoru Crvenog križa Zagreb u Novom Zagrebu, na adresi Siget 18 a,  provodi Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“.

  Na području Novog Zagreba na površini od oko 79.000 km2 živi 114.000 stanovnika te se procjenjuje da je oko 19.000 osoba starije životne dobi. Na području gradske četvrti Novi Zagreb – istok  djeluje  Dom za starije i nemoćne osobe „Sveta Ana“ koji uz smještane kapacitete,  kroz Projekt Gerontološkog centra Grada Zagreba,  nudi izvaninstitucionalne usluge starijim osobama, a na području gradske četvrti Novi Zagreb – zapad nema sličnih ustanova za starije osobe. Obzirom da jedan Dom na tako velikom području na kojem živi veliki broj starijih osoba ne može zadovoljiti  njihove potrebe, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb starijim osobama na području Novog Zagreba – zapad daje mogućnost da u blizini mjesta stanovanja aktivno sudjeluju u različitim organiziranim dnevnim aktivnostima, koje su im dostupne, u kojima mogu sudjelovati kontinuirano i na taj način direktno utjecati na poboljšanje kvalitete života bez obzira na visoku životnu dob.

  Sustav socijalne skrbi za starije građane u Gradu Zagrebu provodi se kroz ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb te ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, trgovačka društva, udruge ili druge domaće ili strane, pravne ili fizičke osobe. Na području Grada Zagreba djeluje 30 domova za starije i nemoćne osobe sa ukupnim smještajnim kapacitetom od 4500 mjesta što je za Grad Zagreb premalo pa se na smještaj čeka i do nekoliko godina. Kroz Projekt Gerontološki centri u Gradu Zagrebu djeluju samo četiri Boravka za starije osobe u okviru Domova za starije i nemoćne, koji pružaju starijim osobama poludnevni i cjelodnevni boravak uz život u vlastitom domu te obzirom na stalni porast starijih osoba postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju realne potrebe. Iz analize socijalnih usluga koju je provela organizacija  United Nations Development Programme u Hrvatskoj, proizlazi da bi socijalne usluge kao što su dnevni i poludnevni boravci trebalo definirati kroz parametre na nacionalnoj razini, a planirati ih i ostvarivati treba na razini općina, gradova i županija.

  Ciljevi

  Jedan od ključnih ciljeva Socijalne politike Grada Zagreba je povećanje socijalne kohezije i smanjenje socijalnih nejednakosti i socijalne isključenosti. Starije osobe, a posebice one koje žive same i nemaju adekvatnu obiteljsku i socijalnu podršku upravo  su jedna od društvenih skupina koje su izložene posebnom riziku od socijalne ranjivosti i isključenosti.

  Kroz uključivanje u organizirane dnevne aktivnosti u lokalnoj zajednici i poticanje psihičkih i fizičkih aktivnost kod  starijih osoba se umanjuje  osjećaj usamljenosti, izdvojenosti i otuđenosti, povećava se svijest o vlastitoj vrijednosti te omogućava kvalitetno zadovoljavanje potreba i interesa u starijoj životnoj  dobi. Kroz sudjelovanje starijih osoba u organiziranim dnevnim aktivnostima u lokalnoj zajednici nastoji se uspostaviti ravnoteža između prava starijih na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost. Uključivanje u planirane aktivnosti koje se provode tijekom Projekta dugoročno se  pozitivno utječe na kvalitetu života starijih osoba i poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja.

  Provedba Projekta

  Zbog nedovoljnih postojećih kapaciteta i velikog interesa starijih osoba da što duže i kvalitetnije žive u svojim domovima u visokoj životnoj dobi potrebno je starijim osobama ponuditi organizirane dnevne aktivnosti koje su im dostupne i u kojima mogu svakodnevno sudjelovati. Zbog navedenog okosnica Projekta je provedba aktivnosti koje imaju za cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba, promociju aktivnog starenja i zdravih stilova života osoba starije životne dobi.

  Projektom se osigurava veće sudjelovanje starijih osoba u životu zajednice i bolje se koriste njihovi  resursi na dobrobit zajednice i njih samih. Projekt je zamišljen kao dugoročan izvaninstitucionalni oblik skrbi o socijalnim, kulturnim, edukativnim, kreativnim i socijalizacijskim potrebama starijih stanovnika.

  Projekt  se provodi kroz organizaciju i provedbu redovnih, povremenih i jednokratnih  okupacijskih, rekreacijskih, kreativnih, edukacijskih i socijalizacijskih aktivnosti te savjetovanja (zdravstveno i pravno savjetovalište) i aktivnosti usmjerenih ka boljem informiranju građana starije životne dobi kroz tematske tribine, predavanja i prezentacije.

  Osnovni cilj Projekta je unapređenje kvalitete života starijih osoba koje žive  u vlastitom domu kroz sudjelovanje u različitim organiziranim dnevnim aktivnostima (sportsko-rekreativne aktivnosti, kreativne, edukacijske, kulturne, zabavne, druženja, razgovori kao i kombinacije navedenih aktivnosti i dr.) što pridonosi  prevenciji institucionalizacije i promicanju aktivnog starenja. Sve planirane aktivnosti imaju za cilj poboljšanje općeg i zdravstvenog stanja starijih osoba, a kontinuirano sudjelovanje u različitim aktivnostima  dovodi do pozitivnih učinka:

  • prevencije negativnih utjecaja svakodnevnice, poboljšanje kvalitete života i zdravlja,
  • zadovoljavanje različitih potreba kao što su: prevencija, zabava, relaksacija,
  • povećavanje motoričkih sposobnosti,
  • poboljšanje kognitivnih funkcija (koncentracija i pažnja, percepcija i dr.),
  • smanjenje anksioznosti, osjećaja osamljenosti, izoliranosti i straha od samoće,
  • povećanje osjećaja samopouzdanja, vlastite vrijednosti,bolje komunikacijske vještine u interakciji s drugim osobama, obitelji i okolinom,
  • povećanje prilagodbe na nove situacije kroz usvajanje novih znanja i učenje te prevencija staračke demencije i drugih bolesti i dr.

  U provedbu Projekta aktivno su uključeni i umreženi različiti dionici s područja Novog Zagreba čime su optimalno iskorišteni resursi lokalne zajednice kao i resursi starijih osoba koje su aktivni suradnici i nosioci pojedinih aktivnosti, a ne samo korisnici Projekta.