Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

Odjeli Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je pravna osoba sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Brzi pristup

Kontakt

CENTRALA


Telefon: + 385 1 3778 236
Fax: + 385 1 3770 681
E-mail: info@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

RAVNATELJ

Petar Penava, dipl.oec.
Telefon: +385 1 3778 236
Fax: + 385 1 3770 681
E-mail: petar.penava@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

OPĆI I PRAVNI POSLOVI

Ivica Golubić, dipl.iur.
Telefon: +385 1 5582 135
Fax: + 385 1 3770 681
E-mail: ivica.golubic@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

EKONOMSKO-FINANCIJSKI POSLOVI

Ivan Tomašević
Telefon: +385 1 3758 015
Fax: + 385 1 3770 681
E-mail: ivan.tomasevic@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

Dokumenti

Općenito

Djelatnosti i financijsko poslovanje

Javne ovlasti i djelatnosti
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je pravna osoba i sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, obavlja sljedeće javne ovlasti i djelatnosti za potrebe lokalne zajednice:
1. kao član Hrvatskog Crvenog križa izvršava obveze Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija u dijelu međunarodnih poslova koji su mu povjereni;

 

2. kao član Hrvatskog Crvenog križa zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnog humanitarnog prava te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava, te kontinuirano provodi upoznavanje građana s navedenim međunarodnim odredbama;

3. razvija svijest članstva o potrebi svjetskog mira i praktičnim akcijama i djelatnostima pridonosi tom idealu;

4. organizira i vodi Službu traženja i kao nositelj te javne ovlasti vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih nesreća s posljedicama masovnog stradanja te organizira i vodi mirnodopska traženja. Obavlja i aktivnosti sukladno Strategiji obnavljanja obiteljskih veza, usvojenoj od Vijeća izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine;

5 traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć međunarodnih humanitarnih organizacija i drugih donatora te nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za potrebe u izvanrednim situacijama;

6. pokreće, organizira i provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;

7. osposobljava članstvo i građane za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama i ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu i to ekipe za: procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života na vodi, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu povrijeđenih i oboljelih, socijalni rad, psihološku pomoć pučanstvu, tehničku pomoć i prevencije sekundarnih stradanja te pomoć u prometu, potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, službu traženja, logistiku, osiguranje pitke vode, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih stradanja. Obavlja druge zadaće koje su mu povjerene u vezi sa spašavanjem, zaštitom i pomoći civilnom pučanstvu stradalom u oružanim sukobima i izvanrednim situacijama.

8. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, velih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa, Međunarodnom federacijom, nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima,

9. sudjeluje u prihvatu, smještaju i provodi mjere zbrinjavanja ugroženog i stradalog pučanstva, osobito izbjeglica, raseljenih osoba, stranih državljana i osoba koje traže utočište;

10. organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana u duhu humanizma i solidarnosti te humanističkim odgojem djece i mladeži razvija solidarnost, nepristranost, poštovanje ljudskog bića i života u međusobnom miru i suradnji;

11. provodi informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladih o sigurnom ponašanju na vodi, u okviru spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja,

12. provodi doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama i njezinoj primjeni u svim programima na području Grada Zagreba;

13. obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, školovanju, prometnim i svim drugim nesrećama, za pripadnike policije, vatrogasnih postrojbi Grada Zagreba te za volontere Gradskog društvo Crvenog križa Zagreb. Organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora i predavača prve pomoći i o tome vodi evidenciju.

14. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika radi pružanja prve pomoći na radu, sukladno Zakonu o zaštiti na radu;

15. provodi stručno usavršavanje predavača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nezgodi, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja, te organizira obnavljanje znanja predavača svake pete godine. Usklađuje nacionalni program prve pomoći za vozače. Provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, provodi ispite prve pomoći za vozače, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja o položenom ispitu;

16. podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana i sudjeluje u unapređenju zaštite zdravlja i u tu svrhu organizira: zdravstveni odgoj, tečajeve za njegu bolesnih, starih i osoba s invaliditetom, sudjeluje u organiziranju higijensko-epidemiološke zaštite, osmišljava i provodi preventivne djelatnosti u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja pučanstva te u skladu sa svojim mogućnostima sudjeluje u zdravstvenim i socijalnim nacionalnim programima i organizira zaštitne jedinice;

17. provodi programe i akcije zdravstvenog odgoja građana, a posebice djece i mladeži s ciljem njihovog poticanja i osposobljavnja za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanja pomoći građanima;

18. sudjeluje u promicanju zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika;

19. popularizira, promiče, potiče, organizira i provodi akcije darivanja krvi, okuplja darivatelje krvi, vodi o njima evidenciju i ustanovljuje kriterije i priznanja za darivatelje krvi;

20. izvješćuje građane o važnosti i korisnosti ustupanja organa i tkiva za transplantaciju, popularizira, razvija i potiče svijest građana za potrebom darivanja organa;

21. obavlja socijalnu skrb i uzajamno pomaganje građana, razvijajući pri tomu svijest o potrebi međusobnog pomaganja. Naglašava značenje opće solidarnosti za rješavanje i zadovoljavanje osobnih i zajedničkih potreba, sprječava i uklanja uzroke i uvjete negativnih socijalnih utjecaja, te brine o zaštiti specifičnih kategorija pučanstva (stare i nemoćne osobe, bolesne osobe, osobe s invaliditetom, djeca i dr.);

22. osniva i vodi domove, odmaralište te druge specijalizirane ustanove, organizira i pruža socijalne usluge za korisnike socijalne skrbi sukladno propisima u djelatnosti. Socijalne usluge se mogu pružati osnivanjem ustanova socijalne skrbi ili drugih pravnih subjekata prema posebnim zakonima. Socijalne usluge se mogu pružati i bez osnivanja doma kroz različite ustrojstvene oblike.

23. organizira prijevoz, pružanje usluga smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban zbog zdravstvenih, socijalnih ili drugih razloga, i to: u kuhinjama Crvenog križa, dostavom hrane u kuću, uslugama u centrima, odmaralištima i kampovima crvenog križa, organizira školu u prirodi, obuku neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji. Iste usluge pruža i svojim članovima i članovima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca drugih država i međunarodnih organizacija, osobito u okviru međunarodne razmjene i programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i građana radi obavljanja zadaća Crvenog križa;

24. promiče očuvanje čovjekova životnog okoliša; organizira i vodi ljetne kampove za mladež;

25. potiče njegu i pomoć u kući bolesnim i nemoćnim osobama, razvija susjedsku pomoć i organizira službu za njegu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposobljava djelatnike za rad u službi te obučava građane o članove obitelji za njegu bolesnika;

26. provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba te osoba s posebnim potrebama putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pruža i druge organizirane oblike pomoći starim i nemoćnim osobama,

27. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih osoba te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa;

28. organizira pružanje pomoći prijevoza alkoholiziranih vozača u dane vikenda i blagdana s ciljem smanjivanja broja prometnih nesreća;

29. organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, s ciljem usvajanja vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promicanja poštovanja i dostojanstva svakog čovjeka i života, poticanja samopoštovanja i razvoja životnih vještina kao što su: dobre komunikacije, mirno nenasilno rješavanje sukoba, timski rad i suradnja, značaj volonterskog rada u zajednici, i dr;

30. organizira i provodi programe pomoći i zaštite tražitelja azila, azilanata i drugih skupina migranata u potrebi, stranaca pod supsidijarnom zaštitom, žrtava trgovanja ljudima. Informira i educira građane radi podizanja svijesti o potrebama ovih skupina;

31. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje pučanstva, a posebno djece i mladeži o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava;

32. izdaje publikacije o svojim djelatnostima, obavješćuje članstvo i pučanstvo o radu, idejama i djelovanju;

33. radi na povećanju članstva, širenju i jačanju svoje organizacijske mreže i osposobljava članove za izvršavanje navedenih programskih djelatnosti;

34. obavlja i druge poslove temeljem kojih stječe prihod sukladno zakonu i drugim propisima, a koji isključivo služi za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom;

35. koordinira i usmjerava rad područnih društava Crvenog križa na području Grada Zagreba;

36. potiče na razvoj i postizanje ujednačenih rezultata u djelatnostima područnih društava Crvenog križa;

37. obavlja i druge poslove utvrđene zakonima i drugim propisima.

Financiranje

Za ostvarivanje ciljeva i izvršenje djelatnosti, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb sredstva stječe na osnovi Zakona o udrugama, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu te na osnovi drugih propisa.

Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10) GDCK Zagreb stječe sredstva od:
– članarine
– iz proračuna Grada Zagreba
– od djelatnosti čije je izvršenje Grada Zagreb povjerio GDCK-u Zagreb
– od djelatnosti i ugovorenih programa
– od posebnih akcija i aktivnosti poduzetih s ciljem prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava
– od dotacija, subvencija, darova i nasljeđa
– od prihoda od imovine i prava
– od naknada za privređivanje nagradnih igara prema važećim propisima
– od priloga građana, pravnih osoba i drugih
– od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu također propisuje da Grad Zagreb osigurava sredstva:
– za rad i djelovanje Službe traženja na razini Grada Zagreba izdvaja se 0,2% sredstava prihoda Grada Zagreba umanjenih sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja
– za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda Grada Zagreba umanjenih sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja.

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/11) određuje što se smatra prihodom Grada Zagreba te određuje rokove uplate sredstava.

Pod prihodima smatraju se prihodi Grada Zagreba ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za:
– dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije
– pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka,
– vlastite prihode i
– namjenske prihode.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb može steći i druga sredstva jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sukladno ugovoru s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb:
– poštom na adresu: Ilica 223, 10000 Zagreb
– putem telefona na broj 01/3778 236; 01/3777 895
– na fax broj: 01/ 3770 681
– elektroničkom poštom na: ivica.golubic@ckzg.hr
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb. PDF

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014). 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, pravo na ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Službenik za informiranje Gradskog društva Crvenog križa Zagreb:
Ivica Golubić, dipl.iur.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb:

– poštom na adresu: Ilica 223, 10000 Zagreb
– putem telefona na broj 01/5582 135
– na fax broj: 01/ 3770 681
– elektroničkom poštom na: ivica.golubic@ckzg.hr
Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o pristupačnosti mrežnim stranica (NN 17/2019)

Izjavu pročitajte ovdje: Izjava o pristupačnosti

GDCK Zagreb- izvješće o reviziji financijskih izvještaja 2020

Natječaji