Pozivamo Vas na Drugu stručnu konferenciju pod nazivom Zelena kemija – mogućnosti i izazovi koja će se održati u okviru projekta STEM Škola u prirodi od 22. do 24. veljače 2023. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, velika predavaonica Vladimir Prelog, Marulićev trg 20, Zagreb.

Organizatori konferencije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb.

Druga stručna konferencija Zelena kemija – izazovi i mogućnosti će se održati u okviru projekta STEM Škola u prirodi kojeg provodi Gradski ured Crvenog križa Zagreb uz partnerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“ (UP.04.2.1.10) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ Nakon predavanja koja će održati uvaženi stručnjaci i sveučilišni profesori u okviru konferencije bit će održane i radionice za djecu u svrhu populariziracije STEM područja.

Cilj projekta je popularizirati znanost i STEM područje među djecom i općom populacijom, Razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije ključni je čimbenik pripremljenosti mladih ljudi za budući život u modernom društvu u kojem prirodne znanosti i tehnologija imaju sve važniju ulogu, a njihovo razumijevanje značajno doprinosi privatnom, društvenom i kulturnom životu svih ljudi. Ciljevi projekta STEM Škola u prirodi su višestruki, a ogledaju se u unaprijeđenu kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Zagreb za provedbu programa u području popularizacije STEM – a, kao i unaprijeđenu suradnju GDCK – a i FKIT – a kao visokoobrazovne institucije u STEM području te u povećanju broja aktivnosti kojima se popularizira STEM kroz edukacijske sadržaje GDCK –a s naglaskom na djecu i mlade.

Kotizacija: Sudjelovanje na stručnoj konferenciji je besplatno, odnosno financirano iz sredstava projekta STEM Škola u prirodi

Ukupna vrijednost projekta 2.297.463,02 HRK je financirana je od strane  Europske unije u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Program konferencije

Knjiga sažetaka

Prijava za konferenciju