(290)

Na temelju članka 28. i 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb (dalje u tekstu: Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb) i sukladno odredbama Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa od 17.12.2018. te Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Zagreb od 22. 12. 2020. (urbroj: 01-2893-2020) raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor

– ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Zagreb na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora – 1 izvršitelj.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij sveučilišni studij ekonomske ili pravne struke,

– najmanje 5 godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,

– poznavanje jednog stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije.

Za natječaj je potrebno priložiti:

– molbu,

– životopis,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa,

– motivacijsko pismo koje sadrži viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Zagreb,

– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema,

– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu,

– preslik vozačke dozvole,

– dokaz o poznavanju stranog jezika i rada na računalu (indeks, svjedodžba, diploma ili izjava); poznavanje stranog jezika i rada na računalu može biti testirano prilikom razgovora s kandidatima.

Ako se na natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju je 8 dana od objave Narodnim novinama.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Ilica 223, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Natječaj za izbor ravnatelja«.

Ravnatelja imenuje Odbor Gradskog društva Crvenog križa Zagreb uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave niti će se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 60 dana od roka za podnošenje prijava.

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

Link na natjecaj: ovdje.