Socijalna skrb

Socijalna skrb

Djelatnosti

Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom u socijalnim i humanitarnim programima

Uvodne naznake

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb od listopada 2015. godine provodi  novi Projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“. Nositelj Projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri i suradnici su Centar za socijalnu skrb Zagreb, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Udruga Radio mreža. Projekt je apliciran na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te se financira sredstvima  Ministarstva socijalne politike i mladih.

Provedba Projekta

S obzirom da se u ukupnoj populaciji stanovništva u RH povećao udio osoba starije životne dobi, na različitim se razinama pokušavaju identificirati problemi karakteristični za osobe ove dobne skupine. Jedan od bitnih problema odnosi se na nezadovoljavajuće materijalne prilike u kojima starije osobe žive nemajući novčanih sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Primjerice, prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi samo 39,17% prosječne plaće, a stopa siromaštva među osobama iznad 65 godina starosti je 26%. Međutim te osobe vrlo često imaju imovinu, (primjerice vlasništvo na stanu nastalo otkupom stanarskog prava, vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu i dr.) kojom bi  raspolaganjem  putem pravnih poslova  mogle riješiti pitanje svoje materijalne egzistencije.

Za osobe starije životne dobi posebno su značajni ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju koje uređuje Zakon o obveznim odnosima (čl. 579. – 585. ugovor o doživotnom uzdržavanju i 586. – 589. ugovor o dosmrtnom uzdržavanju). Međutim propisi uređuju i neke druge pravne poslove kojima upravo starije osobe najčešće raspolažu svojom imovinom kao što su sastavljanje oporuke, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života, davanje imovine kao predmet osiguranja tuđeg duga i sl.

Za sklapanje pravnih poslova raspolaganja imovinom nužna su temeljna znanja u pogledu vrste ugovora, njegova sadržaja i učinaka te mogućnosti njegova raskida, kako bi se izbjegli neželjeni rizici i posljedice sklapanja ugovora. Iako sveobuhvatnih podataka o spomenutim pitanjima nema, iskustva partnerskih i suradnih organizacija ukazuju na raširene slučajeve zlouporabe ovih ugovora na štetu osoba treće dobi.

Osobe starije životne dobi najčešće sklapaju ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Predmet ovih ugovora je obveza jedne ugovorne strane – davatelja uzdržavanja uzdržavati primatelja uzdržavanja na način kako je u ugovoru određeno. Bitno je upozoriti na različite mogućnosti davanja uzdržavanja od življenja u zajedničkom domaćinstvu do plaćanja određene novčane svote ili troškova smještaja u dom za starije osobe, pri čemu je važno tu obvezu što preciznije odrediti, jer upravo ova obveza je najčešće predmet sudskih sporova i razlog za raskid ugovora. Za ugovoreno uzdržavanje primatelj uzdržavanja se obvezuje davatelju uzdržavanja dati u vlasništvo dio ili svu svoju imovinu, koja mora biti u ugovoru određeno navedena. Posebno je važno pitanje temeljne razlike između ugovora o doživotnom uzdržavanju od ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, jer prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju vlasništvo na ustupljenoj imovini na davatelja uzdržavanja prelazi u trenutku smrti primatelja uzdržavanja a prema ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju u trenutku sklapanja ugovora. U vezi s tim postavlja se pitanje što je u konkretnoj situaciji najpovoljnije za primatelja uzdržavanja i kako se primatelj uzdržavanja može osigurati od neovlaštenog raspolaganja imovinom koja je predmet ugovora.

Uz pitanja kao što su tko mogu biti ugovaratelji ugovora o doživotnom odnosno dosmrtnom uzdržavanju, u kojem obliku ugovor mora biti sklopljen, koja su prava primatelja uzdržavanja ako davatelj uzdržavanja prije umre, važno je upozoriti na pretpostavke za raskid ugovora i prava koja u vezi s tim imaju davatelj i primatelj uzdržavanja.

Opći cilj predloženog projekta je povećati sigurnost i osnažiti osobe treće dobi širenjem informacija koje će im pomoći da u vlastitom najboljem interesu raspolažu svojom imovinom, te spriječiti da postanu žrtvama zlouporaba u tom smislu, osobito kada je riječ o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Projektom također namjeravamo izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje trajne savjetodavne pomoći osobama treće dobi u poslovima raspolaganja imovinom, te osigurati regionalno ujednačenu dostupnost tih usluga i informacija.

Ovaj će se cilj ostvariti provođenjem sljedećih aktivnosti:

 1. Izrada informativne brošure za osobe koje imaju savjetodavnu ulogu u odnosu na osobe treće dobi, a u pogledu raspolaganja njihovom imovinom. Ova će brošura obuhvaćati informacije o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te o drugim relevantnim oblicima raspolaganja imovinom (npr. nasljeđivanje, darivanje, itd.). Te će informacije biti prezentirane na lako razumljiv način, te sadržavati praktične upute (instrukcije) koje mogu pomoći u odlučivanju o raspolaganju imovinom. Na primjer, za svaki od oblika raspolaganja bit će navedeni elementi na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju, te opisane moguće posljedice. Svi partneri i suradnici će sudjelovati u njenoj izradi, dok će stručni dio obaviti ekspert za područje građanskog prava, kako bi osigurali korisnost i ispravnost informacija za ciljne skupine projekta. Ova će informativna brošura poslužiti i kao osnova za obuku predviđenu u okviru projekta, bit će široko distribuirana korištenjem svih kanala partnera i suradnika u projektu, te trajno dostupna na mrežnim stranicama suradnih organizacija. Predviđamo izradu i distribuciju 2.000 primjeraka.
 2. Izrada informativnog letka za osobe treće dobi. Letak će sadržavati sažetak informacija sadržanih u informativnoj brošuri, i uključivat će ključne točke važne za odlučivanje o raspolaganju imovinom, osobito o sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom izdržavanju. Letak će također sadržavati i popis organizacija i institucija kojima se krajnji korisnici mogu obratiti za pomoć i informacije pri odlučivanju o raspolaganju svojom imovinom. Taj će popis uključivati i organizacije civilnog društva uključene u ovaj projekt, ali i druge organizacije aktivne na regionalnoj osnovi, uključujući i pravnike/ce iz OCD-a registriranih za pružanje besplatne pravne pomoći koji će u okviru ovog projekta biti dodatno obučeni za pružanje savjeta ovoj populaciji. Informativni letak će biti distribuiran korištenjem svih kanala partnera i suradnika u projektu, kako bi najveći mogući broj krajnjih korisnika dobio potrebne informacije. Letak će također biti objavljen na mrežnim stranicama suradnih organizacija. Predviđamo izradu i distribuciju 30.000 primjeraka.
 1. Obuka za osobe koje imaju savjetodavnu i diseminacijsku ulogu u odnosu na osobe treće dobi, kako bi im mogli prenijeti relevantne informacije o načinima raspolaganja imovinom, te o mogućim problemima i ishodima odluka o tome. Jednodnevna obuka će biti provedena na četiri lokacije (Zagreb, Istra, južna Dalmacija, Slavonija), kako bismo osigurali relativno potpunu regionalnu pokrivenost. Obuka će prvenstveno biti namijenjena lokalnim koordinatorima Sindikata umirovljenika Hrvatske njih oko 60, koji su u okviru projekta „Zaustavimo zloupotrebu starijih osoba“ već prošli obuku za trenere i dobili početne informacije o ovoj temi. Predstavnici lokalnih društava Crvenog križa, te zaposlenici centara za socijalnu skrb će također biti obaviješteni o obuci i pozvani na sudjelovanje. Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljeni za produbljeno prenošenje informacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju krajnjim korisnicima, te za njihovo upućivanje organizacijama i institucijama koje im mogu pomoći. Polaznici obuke će također imati ključnu ulogu u distribuciji informacija i materijala širokom krugu krajnjih korisnika.
 1. Obuka za pružatelje besplatne pravne pomoći o pravnim pitanjima povezanima s raspolaganjem imovinom osoba treće dobi. Kako bismo doprinijeli kontinuiranoj dostupnosti primarne pravne pomoći o raspolaganju imovinom osobama treće dobi, a osobito onima slabijeg imovnog stanja, provest ćemo dvodnevnu stručnu obuku za zainteresirane pružatelje besplatne pravne pomoći. Obukom će biti obuhvaćeni građansko-pravni i kazneno-pravni aspekti ovog pitanja, kako bi pravnici udruga registriranih za pružanje besplatne pravne pomoći bili dodatno osposobljeni za davanje potpunog i kompetentnog pravnog savjeta krajnjim korisnicima. Projektni tim će se osobito potruditi ne bi li osigurao ravnomjernu regionalnu zastupljenost davatelja besplatne pravne pomoći. Kontaktni podatci onih davatelja koji su sudjelovali u obuci bit će objavljeni u brošuri i na letku (1 i 2), te će omogućiti trajnu regionalnu dostupnost pravnih savjeta i pomoći krajnjim korisnicima.
 1. Pravno savjetovalište za građane treće dobi održavat će se u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Zagrebu u Sigetu 18a, u kojem se provodi Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“. Sadržajem i aktivnostima navedenog Projekta doprinosi se poboljšanju kvalitete života starijih osoba i prevenciji institucionalizacije te će se savjetodavne aktivnosti informiranja i pružanja pravne pomoći starijim osobama  predviđene ovim projektom  savršeno nadopuniti na ostale  aktivnosti koje se već provode. Navedenim će se  pozitivno utjecati na smanjivanje rizika od socijalne ranjivosti starijih osoba i  doprinijet će se širenju mreže izvaninstitucijskih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici. Jednom mjesečno u trajanju od  dva sata, pravni stručnjaci HPC-a i po potrebi Sindikata umirovljenika Hrvatske će savjetovati korisnike o raspolaganju imovinom, osobito o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Informacije o održavanju savjetovališta bit će prenesene širokom krugu potencijalnih korisnika uz pomoć široke mreže individualnih i institucionalnih kontakata Gradskog društva Crvenog križa Zagreb te preko Centra za socijalnu skrb Zagreb. Izuzetno, u složenijim slučajevima, pojedinim korisnicima elaborirat će se njihov slučaj i nakon održavanja pravnog savjetovališta. Također će se pojedinim korisnicima koji su u sporu, a nemaju odvjetnika, pomoći pri ostvarivanju prava na odvjetničku besplatnu pravnu pomoć.
 1. Radio emisije o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te informiranje putem medija o ovim ugovorima. U okviru projekta će biti izrađena serija od tri dvadesetminutne emisije za osobe treće dobi o raspolaganju imovinom u formatu prikladnom za radijsko emitiranje, od strane po ugovoru angažiranih stručnjaka. U suradnji s neprofitnim medijskim servisom Radio mreža, te će emisije biti distribuirane preko 15 lokalnih radio stanica za koje Radio mreža proizvodi informativne sadržaje. U razvoju sadržaja emisija sudjelovat će sve partnerske i suradničke organizacije, kako bismo osigurali pokrivenost svih važnijih aspekata ove teme, te prikladnost sadržaja krajnjim korisnicima. Ovim će putem sadržaj proizveden u projektu postati dostupan krajnjim korisnicima diljem zemlje, koristeći medij kojeg oni redovito koriste. Potrebno je napomenuti da će projektni partneri i suradnici koristiti svoje postojeće kontakte u medijima ne bi li pitanja kojima se projekt bavi predstavili što široj javnosti (npr. emisija „Treća dob“ na HRT-u, specijalizirani portali, ostale radio i televizijske emisije, tisak i slično).
 1. Završni okrugli stol o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Cilj okruglog stola je trostruk: (a) svratiti pažnju stručne, naročito pravničke, i druge relevantne javnosti na pitanja raspolaganja imovinom osoba treće dobi, osobito na pitanja povezana s ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju; (b) konsolidirati i raspraviti najvažnije lekcije naučene tijekom provedbe projekta; te (c) identificirati potrebne daljnje korake koji bi na održiv, dugoročan, i zadovoljavajući način razriješili temeljne probleme uočene pri razvoju projekta i tijekom njegove provedbe, uključujući i moguću inicijativu za izmjenom relevantnog zakonodavstva. Ciljna publika ove aktivnosti su predstavnici suradnih organizacija, tijela javne vlasti, ostalih organizacija zainteresiranih za pitanja povezana s osobama treće dobi, predstavnici akademskih institucija, te ostala stručna javnost.

Projektni partneri i suradnici će zajednički pratiti, usmjeravati i evaluirati implementaciju projektnih aktivnosti u svojstvu članova i članica Savjetodavnog vijeća projekta, koje će se sastajati svaka dva mjeseca. Projektne aktivnosti provodit će se do rujna 2016. godine.

Iz navedenog opisa Projekta vidljivo je da je ovaj Projekt kroz Pravno savjetovalište koje će se organizirati svaki mjesec idealna nadopuna Projektu „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“, a interes nadležnog Ministarstva i predstavnika Grada Zagreba, ostalih predstavnika institucija i građana koji su bili nazočni na predstavljanju Projekta 23. studenog ove godine u Crvenom križu Zagreb, Siget 18a, potvrđuje da se Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb sa Projektima i aktivnostima koje provodi za starije osobe u Gradu Zagrebu svrstalo u važnog pružatelja usluga u lokalnoj zajednici.

Na predstavljanju Projekta  nazočnibili su:

 • Predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih, Marija Penava Šimac,
 • Voditeljica Službe za stare i nemoćne osobe, osobe s problemima ovisnosti i azilante
 • Romana Galić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom sa suradnicama
 • Leposava Barta, predsjednica Matice umirovljenika Novog Zagreba
 • Ana Tomašković,  novinarka i urednica emisije „Normalan život“ s HTV-a
 • Olga Jelčić, stručnjakinja za građansko pravo, sutkinja Vrhovnog suda u mirovini iz Hrvatskog pravnog centra
 • Ana Paska, koordinatorica Projekta iz Hrvatskog pravnog centra
 • Božena Horvat Alajbegović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb
 • Milan Tomičić, zamjenik predsjednice Sindikata umirovljenika i
 • Ispred domaćina, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, ravnatelj Petar Penava
Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba

Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih

dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“

 

Uvod

Od lipnja 2014. godine Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u prostoru Crvenog križa Zagreb u Novom Zagrebu, na adresi Siget 18 a,  provodi Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“.

Na području Novog Zagreba na površini od oko 79.000 km2 živi 114.000 stanovnika te se procjenjuje da je oko 19.000 osoba starije životne dobi. Na području gradske četvrti Novi Zagreb – istok  djeluje  Dom za starije i nemoćne osobe „Sveta Ana“ koji uz smještane kapacitete,  kroz Projekt Gerontološkog centra Grada Zagreba,  nudi izvaninstitucionalne usluge starijim osobama, a na području gradske četvrti Novi Zagreb – zapad nema sličnih ustanova za starije osobe. Obzirom da jedan Dom na tako velikom području na kojem živi veliki broj starijih osoba ne može zadovoljiti  njihove potrebe, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb starijim osobama na području Novog Zagreba – zapad daje mogućnost da u blizini mjesta stanovanja aktivno sudjeluju u različitim organiziranim dnevnim aktivnostima, koje su im dostupne, u kojima mogu sudjelovati kontinuirano i na taj način direktno utjecati na poboljšanje kvalitete života bez obzira na visoku životnu dob.

Sustav socijalne skrbi za starije građane u Gradu Zagrebu provodi se kroz ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb te ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, trgovačka društva, udruge ili druge domaće ili strane, pravne ili fizičke osobe. Na području Grada Zagreba djeluje 30 domova za starije i nemoćne osobe sa ukupnim smještajnim kapacitetom od 4500 mjesta što je za Grad Zagreb premalo pa se na smještaj čeka i do nekoliko godina. Kroz Projekt Gerontološki centri u Gradu Zagrebu djeluju samo četiri Boravka za starije osobe u okviru Domova za starije i nemoćne, koji pružaju starijim osobama poludnevni i cjelodnevni boravak uz život u vlastitom domu te obzirom na stalni porast starijih osoba postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju realne potrebe. Iz analize socijalnih usluga koju je provela organizacija  United Nations Development Programme u Hrvatskoj, proizlazi da bi socijalne usluge kao što su dnevni i poludnevni boravci trebalo definirati kroz parametre na nacionalnoj razini, a planirati ih i ostvarivati treba na razini općina, gradova i županija.

Ciljevi

Jedan od ključnih ciljeva Socijalne politike Grada Zagreba je povećanje socijalne kohezije i smanjenje socijalnih nejednakosti i socijalne isključenosti. Starije osobe, a posebice one koje žive same i nemaju adekvatnu obiteljsku i socijalnu podršku upravo  su jedna od društvenih skupina koje su izložene posebnom riziku od socijalne ranjivosti i isključenosti.

Kroz uključivanje u organizirane dnevne aktivnosti u lokalnoj zajednici i poticanje psihičkih i fizičkih aktivnost kod  starijih osoba se umanjuje  osjećaj usamljenosti, izdvojenosti i otuđenosti, povećava se svijest o vlastitoj vrijednosti te omogućava kvalitetno zadovoljavanje potreba i interesa u starijoj životnoj  dobi. Kroz sudjelovanje starijih osoba u organiziranim dnevnim aktivnostima u lokalnoj zajednici nastoji se uspostaviti ravnoteža između prava starijih na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost. Uključivanje u planirane aktivnosti koje se provode tijekom Projekta dugoročno se  pozitivno utječe na kvalitetu života starijih osoba i poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja.

Provedba Projekta

Zbog nedovoljnih postojećih kapaciteta i velikog interesa starijih osoba da što duže i kvalitetnije žive u svojim domovima u visokoj životnoj dobi potrebno je starijim osobama ponuditi organizirane dnevne aktivnosti koje su im dostupne i u kojima mogu svakodnevno sudjelovati. Zbog navedenog okosnica Projekta je provedba aktivnosti koje imaju za cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba, promociju aktivnog starenja i zdravih stilova života osoba starije životne dobi.

Projektom se osigurava veće sudjelovanje starijih osoba u životu zajednice i bolje se koriste njihovi  resursi na dobrobit zajednice i njih samih. Projekt je zamišljen kao dugoročan izvaninstitucionalni oblik skrbi o socijalnim, kulturnim, edukativnim, kreativnim i socijalizacijskim potrebama starijih stanovnika.

Projekt  se provodi kroz organizaciju i provedbu redovnih, povremenih i jednokratnih  okupacijskih, rekreacijskih, kreativnih, edukacijskih i socijalizacijskih aktivnosti te savjetovanja (zdravstveno i pravno savjetovalište) i aktivnosti usmjerenih ka boljem informiranju građana starije životne dobi kroz tematske tribine, predavanja i prezentacije.

U stalnim aktivnostima  sudjeluje oko 100 starijih osoba godišnje, a na povremenim i jednokratnim tematskim radionicama  godišnje  sudjeluje oko 300 starijih osoba.

Osnovni cilj Projekta je unapređenje kvalitete života starijih osoba koje žive  u vlastitom domu kroz sudjelovanje u različitim organiziranim dnevnim aktivnostima (sportsko-rekreativne aktivnosti, kreativne, edukacijske, kulturne, zabavne, druženja, razgovori kao i kombinacije navedenih aktivnosti i dr.) što pridonosi  prevenciji institucionalizacije i promicanju aktivnog starenja. Sve planirane aktivnosti imaju za cilj poboljšanje općeg i zdravstvenog stanja starijih osoba, a kontinuirano sudjelovanje u različitim aktivnostima  dovodi do pozitivnih učinka:

 • prevencije negativnih utjecaja svakodnevnice, poboljšanje kvalitete života i zdravlja,
 • zadovoljavanje različitih potreba kao što su: prevencija, zabava, relaksacija,
 • povećavanje motoričkih sposobnosti,
 • poboljšanje kognitivnih funkcija (koncentracija i pažnja, percepcija i dr.),
 • smanjenje anksioznosti, osjećaja osamljenosti, izoliranosti i straha od samoće,
 • povećanje osjećaja samopouzdanja, vlastite vrijednosti,bolje komunikacijske vještine u interakciji s drugim osobama, obitelji i okolinom,
 • povećanje prilagodbe na nove situacije kroz usvajanje novih znanja i učenje te prevencija staračke demencije i drugih bolesti i dr.

Dnevne aktivnosti provode se u trajanju od 4 sata dnevno tj. 20 sati tjedno, a jednom mjesečno za starije osobe otvoreno je Zdravstveno i Pravno savjetovalište koje vode stručnjaci za navedena područja (liječnica i pravni stručnjaci).

U provedbu Projekta aktivno su uključeni i umreženi različiti dionici s područja Novog Zagreba čime su optimalno iskorišteni resursi lokalne zajednice kao i resursi starijih osoba koje su aktivni suradnici i nosioci pojedinih aktivnosti, a ne samo korisnici Projekta.

 

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 

Tjedne aktivnosti:

 

 • TJELOVJEŽBA (ciljevi tjelovježbenog programa su: razvoj bazičnih kondicijskih sposobnosti potrebnih za funkcioniranje u svakodnevnom životu, stvaranje navika zdravog i aktivnog životnog stila, stvaranje visokog samopouzdanja, stvaranje grupne kohezije i dr.)

Voditeljica: Anamarija Paska

 • KREATIVNE RADIONICE (likovna radionica, literarna radionica, dramska radionica, izrada maketa, izrada nakita i dr., ciljevi kreativnih radionica su upoznavanje s različitim kreativnim tehnikama, razvoj fine motorike, povezivanje i širenje socijalne mreže i dr.)

Voditeljica: Katarina Hercigonja

 • RADIONICA IZRADE MOZAIKA (upoznavanje s tisućljećima poznatom tehnikom slaganja različitih materijala po unaprijed izrađenoj šabloni u mozaik, izrađeni mozaici slažu se na zidne površine ispred prostora Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Sigetu)

Voditelj: profesor s Akademije likovnih umjetnosti Milun Garčević

 • RADIONICA KROJENJA I ŠIVANJA (cilj radionice je usvajanje osnovnih znanja i vještina krojenja i šivanja uz mogućnost sitnih popravaka na odjeći, izrada kostima za dramsku radionicu i dr.)

Voditeljica: Mirjana Vlahović

 

 • ČITAONICA (čitanje knjiga, dnevnog i tjednog  tiska „Večernji list“, „Jutarnji list“, „Globus“,   filmovi na DVD-u – korisnicima je na raspolaganju više od 400 knjiga i 40 filmova na DVD-u) 

 

Aktivnosti koje se odvijaju jednom mjesečno:

 

 • ZDRAVSTVENO SAVJETOVANJE (omogućava starijim osobama da svaki mjesec obave kontrolu osnovnih funkcija, mjerenje tlaka, mjerenje razine šećera i razine kolesterola u krvi, dobivanje pravodobnih i relevantnih informacija te mogućnost preventivnog djelovanja na očuvanju zdravlja)

Voditeljica: mr. Ljerka Mišura, dr. med.

 

 • PRAVNO SAVJETOVANJE (omogućava starijim osobama dobivanje pravnih informacija i savjeta u osobnom razgovoru s pravnim stručnjacima)

Voditelji: pravni stručnjaci Hrvatskog pravnog centra

 • GLAZBENO-PLESNA RADIONICA (omogućava korisnicima druženje uz glazbu i ples, poticanje dobrog raspoloženja, širenje socijalne mreže kroz nova prijateljstva, poticanje pozitivnog stava i dr.)

TJEDNE AKTIVNOSTI PROJEKTA „UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA PUTEM ORGANIZIRANIH DNEVNIH AKTIVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Tablica

Pravno savjetovalište

 • studeni 2015. od 18,00 do 20,00 sati
 • prosinac 2015. od 15,00 do 17,00 sati

Zdravstveno savjetovalište

 • prosinac 2015. od 10,00 do 12,30 sati (mali sistematski pregled – spirometrija, oksimetrija, mjerenje krvnog tlaka, mjerenje šećera u krvi i dr.)
Pomoć u kući

OPĆENITO

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb usluge pomoći u kući pruža korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u kući utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb te građanima koji uslugu plaćaju sami na temelju ugovora koji sklapaju s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb.
Pomoć u kući može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
– obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

OSTVARIVANJE PRAVA

Ostvarivanje prava na pomoć u kući putem Centra za socijalu skrb

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013), centar za socijalnu skrb pomoć u kući može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe::
– koja nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
– koja nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– koja nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
– ako je na području njezinog prebivališta moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonomi
– ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona.
Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, korisniku koji ispunjava uvjete iz stavka 4. podstavaka 1., 2., 3. i 4. članka 80. priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.
Uredi Centra za socijalnu skrb Zagreb utvrđuju vrstu, opseg i trajanje usluge, a troškove podmiruje nadležno Ministarstvo.
Za ostvarivanje prava na pomoć u kući nadležna je podružnica Centra za socijalnu skrb Zagreb na kojoj osoba ima prebivalište ili boravište.

PODRUŽNICE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

PODRUŽNICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB ADRESA TELEFON
DONJI GRAD Haulikova 6 4577-342
ČRNOMEREC Ilica 259 3774-797
DUBRAVA Dubrava 47 2916-980
MAKSIMIR Maksimirska 51 2312-336
GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK Trg hrvatskih velikana 2 4810-497
NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12 6585-511
PEŠĆENICA Zapoljska 1 6100-221
SESVETE Trg D. Domjanića 6 2004-486
SUSEDGRAD Aleja Bologne 2 3454-021
TREŠNJEVKA Vitezićeva 57 3640-035
TRNJE Cvijete Zuzorić 53 6116-686

Ostvarivanje prava na pomoć u kući putem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Pravo na pomoć u kući putem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13).
Pravo na pomoć u kući može ostvariti osoba:
– kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog
oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko
potrebna pomoć i njega druge osobe;
– koja nema mogućnosti da joj pomoć u kući osiguraju roditelj, bračni
drug i djeca;
– koja nema mogućnost da pomoć u kući osigura na temelju ugovora o
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
– kojoj prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 400%
osnovice iz članka 19. ove Odluke;
– koja to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Centra.

Pomoć u kući može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava
živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);
– obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode,
ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih
potrepština);
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i
obavljanju drugih higijenskih potreba);
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Pomoć u kući može iznositi najviše 30 sati mjesečno po korisniku, ovisno o tjelesnom, mentalnom i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, a što se utvrđuje rješenjem o priznavanju prava na pomoć u kući.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoć u kući, prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, pokreće se podnošenjem zahtjeva Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom koji ga rješava.
Podnositelj zahtjeva je dužan, uz zahtjev, uredu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi, prema prebivalištu kako je navedeno u tablici:

ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB ADRESA PODRUČJE TELEFON

Centrala Nova cesta 1
6101-800 Centra 6101-809
6101-810
Črnomerca 6101-807
Maksimira 6101-809
6101-810
Medveščaka 6101-809
6101-810
Peščenice 6101-806
6101-807
Susedgrada 6101-812
6101-813
Trešnjevke 6101-812
6101-813
Trnja 6101-806
6101-807
PU Dubrava Avenija
Dubrava 49 Dubrave 6585-387

PU Novi
Zagreb Avenija Dubrovnik 12 Novog Zagreba 6585-632

PU Sesvete Trg
D. Domjanića 4 Sesveta 6101-642
Ostvarivanje prava na pomoć u kući temeljemsklopljenog Ugovora s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb

Građani koji pravo na pomoć u kući ne mogu ostvariti temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ili Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, mogu s Crvenim križem Zagreb sklopiti ugovor o pružanju usluga pomoći u kući. Ugovorom se utvrđuje obim usluga, cijena i način plaćanja.

Cijena sata usluge pomoći u kući za građane (korisnike) iznosi 47,00 kn.
POMOĆ U PREHRANI

U okviru usluge pomoći u kući Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pruža uslugu pomoći u prehrani koja uključuje dostavu obroka u kuću korisnika.Pomoć u prehrani pruža se korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u prehrani utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb te građanima koji uslugu plaćaju sami temeljem ugovora koji sklapaju s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb.
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN157/2013), centar za socijalnu skrb pomoć u prehrani može odobriti osobi kojoj je taj oblik pomoći potreban, a obuhvaća organiziranje prehrane s dostavom obroka.
Građani koji pravo na pomoć u prehrani ne mogu ostvariti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mogu s Crvenim križem Zagreb sklopiti ugovor o pružanju usluga prehrane s dostavom obroka u kuću. Ugovorom se utvrđuje broj obroka, cijena i način plaćanja.
Cijena ručka iznosi 18,00 kuna, a cijena dostave je 12,00 kuna.

Program s osobama s intelektualnim teškoćama

USLUGE

• radne aktivnosti,
• psihosocijalna rehabilitacija,
• organizirana provedba slobodnog vremena,
• savjetodavni rad,
• prevencija institucionalizacije,
• zapošljavanje uz podršku,
• 8-satni dnevni boravak (7,30-15,30)
• patronaža.

CILJEVI

• povećanje samostalnosti za obiteljski život, samostalan život i stanovanje
• cjeloživotno učenje, rad i zapošljavanje
• informiranje javnosti i rušenje stereotipa i stigmatizacije prema osobama s invaliditetom
• upoznavanje resursa u zajednici, uključivanje u zajednicu i korištenje resursa u zajednici (uslužne djelatnosti, kulturni, sportski, rekreativni i zabavni sadržaji…)
• psihološko osnaživanje za vršenje osobnih izbora, zastupanje i samozastupanjeuz poticanje i uvažavanje sposobnosti i mogućnosti svakog pojedinca
• uključivanje u javni i politički život
• povećanje brige o osobnom zdravlju, prevencija bolesti i ovisnosti
• razvijanje vještina komunikacije osoba s intelektualnim teškoćama i razvijanje vještina komunikacije prema osobama s intelektualnim teškoćama
• kontinuirao praćenje, supervizija i podrška
• partnerstvo i suradnja s osobama s intelektualnim teškoćama i sa svima koji im pružaju ili im mogu pružiti podršku (članovi obitelji, prijatelji, susjedi, volonteri, stručnjaci…)
• omogućavanje što većeg i raznovrsnijeg opsega neposrednog iskustva u različitim područjima života

LOKACIJE
Program se provodi na 5 lokacija u prostorima Crvenog križa i 6 lokacija u prostorima Centra za rehabilitaciju „Zagreb“, što omogućuje uključivanje većeg broja osoba s intelektualnim teškoćama u Program i lakše ostvarivanje zadanih ciljeva.
Većina korisnika su osobe smanjene pokretljivosti, a prostori na svim lokacijama Crvenog križa osiguravaju im nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Svi prostori Crvenog križa nalaze se u naselju, imaju dobru prometnu povezanost, potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija te su opremljeni kvalitetnom opremom potrebnom za provedbu Programa.
Prostori Crvenog križa u kojima se provodi Program
RADIONICA
ADRESA

TELEFON
e-mail adresa(+linkovi)

ČRNOMEREC
Ilica 223
55 82 130
radionica.crnomerec@ckzg.hr

SUSEDGRAD
Medpotoki 28
34 51 244
radionica.susedgrad@ckzg.hr

NOVI ZAGREB
Siget 18 a
65 35 760
radionica.novizagreb@ckzg.hr

DUBRAVA
Grižanska 19
29 81 593
radionica.dubrava@ckzg.hr

TREŠNJEVKA
Našićka 4
58 00 309
radionica.tresnjevka@ckzg.hr

U provedbu Programa u prostorima Crvenog križa uključeno je 70 korisnika.

Galerija

Radionice s osobama s teškoćama u razvoju

Kontakt

Voditeljica Odsjeka za pomoć u kući i pomoć u prehrani

Nataša Barić
tel: +385 1 55 82 109,
gsm: +385 99 211 92 01,
e-mail: natasa.baric@ckzg.hr

 

Dokumenti