Priprema i odgovor na katastrofe

Priprema i odgovor na katastrofe

Poziv za prijavu u interventi tim

Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe.

Pročitajte poziv te se javite s popunjenom prijavnicom najkasnije do 1.05.2018.

Djelatnosti

Općenito

Katastrofa je svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji, na području Republike Hrvatske, opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrozi zdravlje i živote većeg broja ljudi ili imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela državne uprave, nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojem je događaj nastao.

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira jesu li prirodne ili tehničko – tehnološke ili im je uzrok ratno djelovanje ili se radi o bilo kojem izvanrednom događaju koji zbog nekontroliranog razvoja može ugroziti živote ljudi, materijalna i kulturna dobra te okoliš, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kad će nastupiti.

Sve države svijeta, bez obzira na gospodarsku razvijenost, svjesne su izloženosti rizicima koji ugrožavaju temeljne nacionalne sigurnosne interese do kojih, uslijed katastrofa ili velikih nesreća, može doći u svakom trenutku, zbog čega postoji potreba ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi, unutar nacionalnih društava, za odgovor na katastrofe.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama

Uloga Crvenog križa u katastrofama

Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe.

Takve tragedije iziskuju potrebu reagiranja ne samo nadležnih javnih institucija (vatrogasci, hitna pomoć, policija, UHS, DUZS…) već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga obučenih volontera Crvenog križa koji djeluju u pomoći ugroženom stanovništvu.

Nakon nastanka katastrofe važno je brzo i adekvatno djelovati kako bi se sve štetne posljedice po ljudsko zdravlje i materijalne štete svele na minimum.

Hrvatski Crveni križ je nezaobilazan i važan čimbenik u sustavu djelovanja u katastrofama, jedini koji osim profesionalaca ima i obučene volontere za djelovanje u takvim situacijama.

Zakonske osnove

ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE NN 82/15

ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU (NN. 92/01 i 28/03)

Obuka interventnog tima

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb obučava volontere za pripadnike interventnih timova.
Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama
Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe.

Svaki član tima prolazi obuku iz:

1. Ekipa za procjenu situacije i koordinaciju
2. Ekipe prve pomoći
3. Ekipe službe traženja
4. Ekipe podizanje naselja i organizacija smještaja
5. Ekipe za psihološku pomoć
6. Ekipe za opskrbu vodom i sanacije
7. Ekipe za zaštitu života na vodi

1. Ekipa za procjenu situacije i koordinaciju

Članovi interventnog tima koji su zaduženi za procjenu situacije dolaze prvi na mjesto pogođeno katastrofom. Nakon procjene situacije izrađuju plan djelovanja, te pišu poziv u pomoć prema Županijskom društvu Crvenog križa i Nacionalnom uredu HCK.
Raspoređuju po potrebi ostale jedinice HCK na terenu, te pomažu gradskim i općinskim društvima u organizaciji brzog i učinkovitog odgovora na katastrofu.
Članovi ovog tima su volonteri i djelatnici HCK sa višegodišnjim iskustvom na polju pripreme i odgovora na katastrofe.
Glavni zadatci:
– prvi ili među prvima stižu na pogođeno područje
– procjenjuju pogođenost područja i stanovništva katastrofom
– ovisno o procjeni angažiraju potreban broj ekipa za djelovanje u katastrofi
– uspostavljanje komunikacije, rukovođenje i organiziranje djelovanja pripadnika tima

2. Ekipe prve pomoći

Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj osobi ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće prije dolaska ekipe hitne pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika.
Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i riječima utjehe nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod ozlijeđene osobe ili naglo oboljele osobe.
Ciljevi prve pomoći su spašavanje života, sprečavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.
Nesreće se događaju svakodnevno, u kući, na poslu, u školi, na cesti, tijekom zabave, odmora ili bavljenja sportom. U porastu je broj oboljelih od naglo nastupajućih kardiovaskularnih bolesti, kao i broj ekoloških, prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih katastrofa.
Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće.
Ona započinje spašavanje života i zbrinjavanje ozlijeđenog ili naglo oboljelog. Budući da o pravilnosti postupaka prve pomoći ovisi daljnji tijek i uspješnost zbrinjavanja, znanje pružanja prve pomoći postaje sve značajnije u očuvanju života i zdravlja pojedinca i cijele zajednice.
Glavni zadatci: – Specijalizirane ekipe za pružanje prve pomoći na pogođenom području
– Izlaze na teren te zbrinjavaju ozlijeđene do trenutka prijevoza u određenu zdravstenu ustanovu ( bolnice, hitne, stacionar..)

3. Ekipe službe traženja

Služba traženja kao osnovna djelatnost Crvenog križa spada uz prvu pomoć među najstarije aktivnosti ovog najvećeg humanitarnog pokreta u svijetu.
Služba traženja osim u ratnim situacijama kada je u punoj funkciji, djeluje i u miru i pruža usluge građanima, primjerice u prirodnim katastrofama, velikim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama.
Služba u svom radu primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada, a ovisno o konkretnom slučaju surađuje s raznim državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima koji su dužni i mogu u okviru svog djelokruga rada pružiti određene informacije i drugu pomoć kako bi se traženje moglo uspješno obaviti. Takova suradnja i zajedništvo u radu Službi traženja omogućuje da se sazna sudbina neke osobe bez obzira nalazi li se u zemlji ili izvan granica naše zemlje.
Glavni zadatci: – organizirati centre za popis stanovnika
– širiti informacije i podatke za pomoć unesrećenima
– pratiti i popisivati sve unesrećene i iseljene
– posebnu pozornost stavljati na posebnu skupinu ljudi (djeca bez pratnje, ranjeni , stari i nemoćni..)

4. Ekipe podizanje naselja i organizacija smještaja

– organiziranje i podizanje izmeštajnih centara za prihvat ljudi i organizirani smještaj postradalog stanovništva
– organizirati hranu i piće
– organizirati osnovne higijenske uvjete
5. Ekipe za psihološku pomoć

– stručna pomoć u cilju prevladavanja kriznih situacija i ublažavanju odnosno otklanjanju štetnih posljedica
– djelovanje usmjereno na: postradalo stanovništvo (posebne kategorije) i članove spasilačkih ekipa

6. Ekipe za opskrbu vodom i sanacije

Zadaća ovog tima je osigurati pitku vodu na terenu ili/i u izmještajnom centru.

– obaviti kemijsku i bakteriološku ananlizu vode poljskim setom
– pražnjenje vode iz bunara
– vađenje mulja i nečistoče iz bunara
– čišćenje klorom
– ponovna analiza vode

Kontakt

Voditelj obuke Interventnih timova
Ante Mlinarić
Email: ante.mlinaric@ckzg.hr

Dokumenti